دالکی خبر: در حالی که بسیاری از پروژه های ناقص و زخمی استان تشنه اعتبار هستند، مشخص شده در ناتوانی و بی کفایتی مدیریتی استان، هر سال مبلغ قابل توجهی از اعتبارات بوشهر به تهران برگردانده می شود!

۵ نکته درباره یک اظهارنظر مهم// جولان مدیران ناتوان در بوشهر

دالکی خبر: هفته گذشته «علی کامیار» دادستان دیوان محاسبات استان بوشهر در سفر به بوشهر گفت که «هر سال مبلغ قابل توجهی از بودجه‌ استان بوشهر برگشت می‌خورد.»

به گزارش دالکی خبر؛ این اظهارات با وجود اهمیتش، در خبرهای ریز و درشت گم شد و چندان مورد تحلیل و بررسی رسانه ای قرار نگرفت؛ در حالی که بسیاری از پروژه های ناقص و زخمی استان تشنه اعتبار هستند و همواره مدیران خرد و کلان از کمبود بودجه سخن می گویند.

اما مشخص شده در ناتوانی و بی کفایتی مدیریتی استان، هر سال مبلغ قابل توجهی از اعتبارات بوشهر به تهران برگردانده می شود!

در خصوص اظهارات دادستان دیوان محاسبات کشور ۵ نکته وحود دارد:

۱ سکوت سازمان امور اقتصادی و دارایی استان به عنوان خزانه دار اعتبارات بوشهر می تواند نشانه تایید سخنان دادستان دیوان محاسبات کشور باشد. تماس و پیام های مکرر خبرنگار ما با مدیرکل این سازمان برای پیگیری اظهارات مطرح شده، بی نتیجه ماند.

۲ ضرورت دارد از سوی دیوان محاسبات بوشهر، گزارشی از میزان اعتبارات برگشتی و دستگاههایی که بیشترین قصور را در این ماجرا داشته اند منتشر شود. این منطقی نیست که چنین گزارش های مهمی را از دید هم استانی ها پنهان نگه داشته و صرفا در زمان حضور یک مقام کشوری در استان، از زبان وی رسانه ای شود. قطعا انتشار جزییات اعتبارات برگشتی استان در راستای شفاف سازی اقدامات و شناسایی مدیران بی کفایت و ناتوان است.

۳ گرچه بخشی از برگشت اعتبارات، ناشی از قوانین بعضا متناقض دستگاهها یا تخصیص دیرهنگام آن در پایان سال مالی است، ولی عامل اصلی اش به ضعف مدیران کل برمی گردد. مدیرانی که توان هزینه کردن اعتبارات تخصیصی را ندارند، انتظار افزایش اعتبار دستگاه خود و جذب بودجه از سایر ردیف های قانونی از آنها، مصداق “آب در هاون کوبیدن” است.

۴ به نظر می رسد شاخص “جذب اعتبارات” که هرساله در هفته دولت جزو آیتم های ارزیابی مدیران برتر استان اعلام می شود، شبیه طنز می ماند. چون به گفته دادستان دیوان محاسبات کشور مبلغ قابل توجهی از اعتبارات بوشهر برگشت می خورد، با این وضعیت برای اعتباراتی که اگر پیگیری و تحرکی هم نباشد به استان می رسد، برای همدیگر نوشابه باز می کنند.

۵ دست آخر اینکه اعتبارات دریافتی استان به هیچ عنوان مطابق درآمدهای سرشار بوشهر به خزانه نیست؛ از این رو برگشت حجم قابل توجهی از همین چندرغاز بودجه ظلم مضاعفی به استان محسوب می شود و پذیرفتنی نیست. از این رو انتظار می رود استاندار به این مهم ورود موثری داشته باشد تا ضمن آسیب شناسی دستگاههایی که بدترین عملکرد را در این خصوص دارند، نسبت به اصلاح عملکردشان و مرخص کردن این گروه از مدیران اقدامی جدی صورت بگیرد.