وعدهای فراموش در فصل پول باران

دالکی خبر: پرداخت۴۵۰ هزار تومان یارانه نقدى به مردم، ساخت۴ میلیون مسکن در۴ سال، ایجاد یک میلیون شغل در هر سال، پرداخت حقوق به زنان خانه دار، تأمین مالى۹۰ درصد از هزینه خانه دار شدن مردم از طریق وام هاى بانکى، حل مشکل دامنه نوسان، عدم دستورى اداره کردن بازار و عدم تبدیل شدن بورس به محل جبران کسرى بودجه دولت تنها بخشى از وعده و وعیدهاى عملى نشده دولت ابراهیم رئیسى است.

به گزارش دالکی خبر؛ دولت رئیسى امروز باید پاسخگوى وعده هاى انتخاباتى خود باشد؛ زمانى که همه تخم مرغ هاى خود را در سبد اقتصادى و معیشتى مردم گذاشت و صدها وعده رنگارنگ براى بهبود فضاى زندگى به مردم داد. آش وضعیت اقتصادى کشور آن قدر شور شده که این روزها از سوى چهره هاى حامى دولت رئیسى یا خبرگزارى هاى حامى او نیز غیرمستقیم از شکست دولت در برنامه هاى اقتصادى اش سخن گفته مى شود.

با این تفاوت که این شکست در اوج شنیدن خبرهایى مانند صادرات ۲۲ میلیارد دلارى نفت به چین یا ۱۶٫۵ میلیارد دلار قرارداد نفتى طى ۷ ماه نمایان مى شود؛ پول هایى که معلوم نیست چگونه و در کجا مصرف شده اند. علاوه بر این نگاهى به مبالغ هنگفت دلارهاى آزاد شده که سالیان سال بلوکه بود، نشان مى دهد که دولت ابراهیم رئیسى واقعا ً خوش شانس است. اما با تمام این اوصاف اگر تا پیش از این منتقدان از وضعیت موجود گلایه داشتند؛ امروز حامیان رئیسی نیز زبان به انتقاد گشوده اند؛ حتى مهمترین حامیان.

چندى پیش فیلمى از سعید حدادیان مداح معروف اصولگرا در شبکه هاى مجازى منتشر شد که خطاب به دولت رئیسى مى گفت: «اى دولت! این پول هایى که مى گویید فلان
این پول دریافت شده است قدر پس گرفته شده کجاست؟ نباید برنج ارزان شود؟ نفت که گران شد فروش آن هم که بیشتر شد، اما پس نتیجه اینها کو؟ نباید چیزى ارزان بشود؟»

یکى از مهمترین وعدههاى رئیســى ساخت مسکن بود. خبرگزارى تسنیم از رسانه هاى حامى دولت درباره وعده ۴ میلیون مسکن رئیسى نوشت: «ادامه روند کار با دو چالش مهم
یعنى تأمین زمین و هزینه ساخت مواجه است که حصول نتیجه نهایى را کمى سخت تر مى کند. پروژه به کندى پیش مى رود.»

همان زمان که این وعده طرح شد، عبدا… رمضان زاده درباره آن نوشت: «کسى که این ادعا را مطرح کرده است، از بزرگى عدد یک میلیون اطلاعى ندارد.»

حتى با کمترین ضریب هوشى هم فهم این موضوع سخت نبود که مهمترین مشــکل ساخت مســکن در هر دولتى، تامین زمین و هزینه آن اســت. البتــه حامیان دولت چنان از این
مشــکل ســخن مى گویند که گویا اینها فقط مربوط به اکنون است و در دوره هاى دیگر «زمین» و «هزینه» بوده اما دولت ها اراده اى نداشته اند!

اما این روزها نه فقط در موضوع مســکن، بلکه در ســایر موارد نیز دولت رئیسى با چالش هایى روبروســت که حضورهاى سر زده در جاهاى مختلف و شرکت در مراســم افطارى این مشــکلات را حل نخواهد کرد. رئیسى در خرداد ۱۴۰۰ وعــده داده بود تورم را طى دو ســال، نصف و ســپس یک رقمى خواهد کرد. نگفته پیداست که امروز پراید ۲۰۰ میلیون تومانــى و گرانى انواع کالاها نه از تورمى که به سمت نصف شدن میل مى کند، بلکه به سمت دو برابر شدن تمایل دارد حکایت مى کند. کنترل گرانى و مقابله با گران سازى چیزى است که امروز عکس آن دیده مى شود. حل مشکل دامنه نوسان، عدم دستورى اداره کردن بازار، عدم تبدیل شدن بورس به محل جبران کســرى بودجه دولت، چیزى اســت که امروز نه تنها در
عرصه بورس رخ نداده بلکه کاملا شواهد عکس موضوع را به نمایش مى گذارد.

ایجاد یک میلیون شغل در هر سال نیز از دیگر مواردى است که در شعارهاى رئیســى به میان آمد. شعارى که البته با ادعاى عجیب و غریب وزیر رفاه رئیسى که گفته بود: «با یک میلیون تومان هم مى شود شغل ایجاد کرد. حتما مى پرســید چگونه؟ حق دارید آموزش نداده ایم» مى توان در هم آمیخت و نگاه به نحوه ایجاد ۴ میلیون شغل از سوى دولت را بهتر فهمید! البته در این چند ماهه حضور عبدالملکى وزیر رفاه، آموزشى هم داده نشد که چگونه با یک
میلیون تومان شغل تولیدى ایجاد کرد.

از طرفى انتخاب محسن رضایى در سه نقش معاون اقتصادى رئیس جمهور، دبیر شوراى عالى هماهنگى اقتصادى سران قوا و دبیر ستاد اقتصادى دولت به نوعى بیانگر این است که باید وعده هایى که محسن رضایى در انتخابات ۱۴۰۰ مى داد را نیز در حال و روز امروز دولت ببنیم.

شاید از دید عامه مردم یکى از نخستین این وعده ها که اکنون در دولت رئیسى با وجود رضایى مى بایست رقم بخورد وعده یارانه ۴۵۰ هزار تومانى است.

رضایى با بیان اینکه ۴۵۰ هزار تومان یارانه نقدى مى دهیم گفته بود این اقدام به گونه اى انجام خواهد شد که قیمت ها تغییر اساسى نکند و با کمبود بودجه هم مواجه نشویم. رضایى در کنار ایــن موضوع بحث پرداخت حقوق به زنان خانه دار را هم مطرح کرده بود وگفت: «خانه دارى را یک شــغل محسوب کرده و به این شــغل حقوق خواهــم داد. دو وظیفه را برعهده زنان خواهیم گذاشــت: یکى تربیت فرزندان که مهمترین سرمایه آینده ایران هســتند و دیگرى مسئله بهداشت و ســلامت تا خانوادههایى با بنیاد سلامت و بهداشت داشته باشیم.»

حقیقت آن اســت که برنامه هاى دولت براى حل مشکل اقتصاد عملى و البته علمى نیستند. در وزارت صمت و جهاد کشــاورزى، دو وزیر کابینه برنامه درج قیمت تولیدکننده را در پیــش گرفتند اما این تصمیم که بدون هیچ برنامه و چشــم اندازى اتخاذ شده بود، نه تنها مشکلات را حل نکرد، که بر مشــکلات افزود. اگــر تا کنون چند نرخى در دلار بود، با این برنامه در هر بقالى و سوپرمارکتى، چندین نرخ مختلف ایجاد شــده است و هر مغازهاى کالاى خود را یک نرخ مى فروشد! حقیقت آن است که دولت رئیسى اکنون با دوپینگ
سرپاست.