بوشهری ها عصبانی تر شده اند!

دالکی خبر: اگرچه استان بوشهر همواره کمترین آمار پرونده های نزاع را در کشور دارد، اما گزارش های رسمی از افزایش آمار نزاع و درگیری در این استان حکایت دارد.

به گزارش دالکی خبر به نقل از خلیج فارس؛ مدیرکل پزشکی قانونی استان بوشهر از افزایش ۱۰ درصدی آمار معاینات انجام شده نزاع خبر داد و گفت: از ابتدای سالجاری ۳ هزار و ۲۸۱ نفر با ادعای نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان بوشهر مراجعه کرده‌اند.

مدیرکل پزشکی قانونی، افزود: از این تعداد هزار و ۲۴ نفر زن و ۲ هزار و ۲۵۷ نفر مرد بودند.

افزایش نزاع و درگیری دلایل مختلف اجتماعی و اقتصادی فراوانی دارد. یافته‌های پژوهشی با عنوان «بررسی نزاع» که در فصلنامه پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی منتشر شده است، نشان می‌دهد که رابطه معناداری بین متغیرهایی همچون سن، تجربه عینی نزاع، رضایت از زندگی و دسترسی به امکانات رفاهی و ابعاد نزاع وجود دارد.

از سوی دیگر، یافته‌های این پژوهش بیانگر آن است که افراد با تحصیلات پایین‌تر، تمایل بیشتری به نزاع داشته و افراد متأهل و مجرد ازنظر میزان گرایش و تمایل به نزاع، تفاوت معناداری داشته‌اند؛ همچنین بین دسترسی به امکانات رفاهی و رضایت از زندگی به میزان نزاع همبستگی معنی‌دار و منفی مشاهده شده است که نشان می‌دهد هرچه دسترسی افراد به امکانات رفاهی و رضایت از زندگی کمتر شود، میزان تمایل و گرایش آن‌ها به نزاع افزایش می‌یابد و برعکس.